Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Chiel van Dijen

Foto van Chiel van Dijen Chiel is in 2007 afgestudeerd bij Kadans. Direct daarna heeft hij bijgedragen aan de professionalisering van de afdeling Research. Sinds 2009 werkt Chiel op de afdeling Sales, waar hij zich onder meer toelegt op de acquisitie van bedrijven in de kennisintensieve sector. Vanaf januari 2011 is Chiel partner bij Kadans Nederland en zodoende toegetreden tot het Management Team van Kadans.
 
 
Meer artikelen van Chiel van Dijen

Vijf vragen aan Chiel van Dijen, partner bij Kadans

Waar kennen beleggers Kadans Vastgoed van?
Sinds 1997 is Kadans actief als ontwikkelaar en belegger op de bedrijfs­ruimtemarkt. Inmiddels heeft Kadans tientallen vastgoedfondsen geïnitieerd met een totaal belegd en beheerd vermogen van circa € 350 miljoen. De beleggings- en beheerportefeuille van Kadans bestaat voornamelijk uit kantoren en bedrijfsgebouwen. De diverse objecten bevinden zich verspreid door Nederland en Duitsland. Kadans Vastgoed is tevens initiatiefnemer van Kadans Biopartner N.V., een beleggingsfonds dat zich richt op specifieke bedrijfsgebouwen met kantoren, laboratoriumfaciliteiten, multifunctionele ruimten en technohallen.

De missie van Kadans luidt: “Als eindbelegger participeren in het oplossen van vastgoedvraagstukken voor succesvolle ondernemingen door nieuwbouw of aankoop en aan­passing van bestaande gebouwen. Omdat Kadans als belegger blijvend betrokken blijft bij haar relaties middels langlopende huurcontracten, is zij in staat voortdurend sturing te blijven geven aan dit continue huisvestingsproces. Gestreefd wordt naar een optimaal resultaat voor huurders en (mede)beleggers.”

Beleggen in bedrijfsvastgoed met laboratoriumruimten is een nieuwe markt, kun je hier iets meer over vertellen?
Het perspectief voor de Nederlandse economie is voor de komende jaren onzeker. De overheid heeft op dat punt haar visie gegeven, onder andere door extra stimulering en financiële ondersteuning van negen geselecteerde top-technologiesectoren, welke door het bedrijfsleven en de wetenschap gedeeld en breed ondersteund wordt. Dit beleid is van groot belang: het legt immers de basis voor belangrijke pijlers onder de Nederlandse economie gedurende minimaal de komende decennia. De ontwikkeling van campussen en science parken, en meer specifiek huisvesting voor kennisintensieve technologische bedrijven en instellingen, is van groot belang vanwege het op innovatie gerichte economische klimaat en de noodzaak om innovaties door te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Het aanbod van geschikte huisvesting voor dergelijke ontwikkelingen blijft achter bij de ambities, mede als gevolg van de financiële crisis. Het domein waarbinnen Kadans Biopartner actief is, maakt deel uit van deze topsectoren en voorziet in een grote behoefte. Wij zien huisvesting voor de kennisintensieve technologische sector dan ook als een kansrijk segment dat voldoende mogelijkheden biedt om een aantrekkelijk rendement op vastgoedinvesteringen te blijven genereren.

De fondsstrategie wordt hierbij gedreven door het toenemende belang van kennis als productiefactor voor de Nederlandse economie. Life sciences, health en agrifood zijn sectoren waarin wetenschap en technologie gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een groeisector in de huidige tijden, waarin duurzaamheid, gezonde voeding en leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden. Om kennisuitwisseling te stimuleren tussen kennisinstellingen en bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling, zijn science parken tot ontwikkeling gekomen. Kadans Biopartner N.V. wil profiteren van de groei in deze sector door te investeren in dit bijzondere en hoogwaardige vastgoedsegment.

Wat is de doelstelling van Kadans Biopartner N.V.?
Het doel van Kadans Biopartner N.V. is door aankoop, exploitatie en verkoop van vastgoedobjecten een aantrekkelijk rendement te realiseren voor de certificaathouders met een aanvaardbaar risico. Kadans Biopartner N.V. streeft er naar een beleggingsporte­feuille samen te stellen van kantoor- en bedrijfsgebouwen ten behoeve van in Nederland gevestigde ondernemingen actief in de life sciences, agrifood en high tech en daaraan gerelateerde sectoren. De beleggingen kunnen zowel directe of indirecte beleggingen zijn.

Kadans Biopartner N.V. heeft de ambitie te groeien tot een volume van mini­maal € 100 miljoen en kent in beginsel een onbepaalde looptijd. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om een van de toonaangevende beleggers te worden op het gebied van accommodaties ten behoeve van kennisintensieve technologische bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.

Inmiddels al weer een derde emissie?
Inderdaad. Het fonds is namelijk geïnitieerd op 5 januari 2010 en middels een tweede emissie per begin 2011 uitgebreid. Op dit moment heeft Kadans Biopartner N.V. dan ook twee objecten in portefeuille. Het betreft het Biopartner Center Wageningen en het pand Binnenhaven 5 met een totaal belegd vermogen van ca. € 27 miljoen. Beide panden zijn gelegen op het Business en Science Park in Wageningen. Het Biopartner Center is een bedrijfsverzamelgebouw met momenteel 8 huurders. Het pand Binnenhaven 5 is nog circa 12,5 jaar verhuurd aan Blgg Groep.

De opbrengst van deze derde emissie zal dienen ter gedeeltelijke financiering van een derde pand. Het betreft hier de aankoop van Gebouw M op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Gebouw M is een volledig gerenoveerd bedrijfsverzamelgebouw met een combinatie van laboratoria, clean rooms- en kantoorruimten. In Nijmegen is een sterke behoefte aan dit type ruimten, niet in de laatste plaats vanwege de vele (startende) bedrijven in deze regio op het gebied van health en life sciences, waarbij de aanwezigheid van het Radboudumc en de universiteit een belangrijke rol speelt. Beiden zijn, tezamen met de gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en NXP partner van Kadans bij de ontwikkeling van dit nieuwe science park.

Wat is het te verwachten rendement?
Kadans Biopartner N.V. streeft naar een gemiddeld totaalrendement van 12%, uitgaande van een tienjarige periode, en naar een contante uitkering aan de certificaathouders van gemiddeld 8,0% op jaarbasis. Uitkering geschiedt in halfjaarlijkse termijnen waarbij het restant (verschil tussen totaal- en contant rendement) zal worden uitgekeerd als stockdividend.

Voor meer informatie kan het prospectus worden gedownload en/of contact worden opgenomen met Kadans, op telefoonnummer 0411-625625 of info@kadansvastgoed.nl

Door Chiel van Dijen | Gepubliceerd op 5 december 2013