Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde

Binnenkort ontvangt u van de gemeente een beschikking waarin de WOZ waarde wordt vastgesteWOZ_1ld. Een waarde die door veel factoren wordt beïnvloed, zoals locatie, grootte, ouderdom en staat van onderhoud. Daarnaast neemt de WOZ waarde een steeds belangrijker plaats in binnen het Nederlandse belastingstelsel en zelfs daarbuiten. Zo telt de WOZ-waarde sinds kort voor 25% mee bij de bepaling van het maximale huurniveau voor woningen in de sociale huursector. Voldoende aanleiding om voor 2016 de WOZ-waarde kritisch te beoordelen.

Waardering gemeente
Jaarlijks stellen de gemeenten de WOZ-waarde van uw vastgoedportefeuille vast. Daarvoor sluiten zij in belangrijke mate aan bij algemene ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zoals verkoop- en verhuurtransacties. Naast het feit dat dergelijke transactiegegevens nog altijd beperkt voorhanden zijn, moeten gemeenten het te taxeren pand individueel beoordelen. De methode van de gemeente is meestal te grof en met de onderlinge verschillen tussen panden, waaronder ook de zogenoemde referentiepanden, wordt niet of onvoldoende rekening gehouden.

Bij de waardering van vastgoed waarvoor een markt vrijwel ontbreekt, zoals voor scholen, ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, maken de gemeenten gebruik van landelijke taxatierichtlijnen die steeds vaker door belastingrechters geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld. Ook daarvoor geldt dat te grove maatstaven worden aangehouden, die onvoldoende rekening houden met de individuele omstandigheden van het te taxeren object.

Groeiend belang van de WOZ-waarde
De WOZ waarden worden voor steeds meer doeleinden gebruikt. Een verlaging van de WOZ-waarde kan voor uw organisatie dan ook tot belangrijke besparingen leiden in de sfeer van een groot aantal heffingen, zoals:

• de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en BIZ-bijdrage (Bedrijfsinvesteringszone);
• de vennootschapsbelasting: afschrijvingsbeperking op bedrijfspanden;
• de inkomstenbelasting: het eigenwoningforfait en de waarde ten behoeve van box III-      beleggingspanden;
• de schenk- en erfbelasting: de waardering van onroerende zaken bij een schenking of erfenis ;
• de verhuurderheffing, en
• de bepaling van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen

BDO branchegroep Vastgoed
De fiscalisten en waarderingsdeskundigen van BDO branchegroep Vastgoed adviseren graag over de WOZ-waarde van uw vastgoedportefeuille. Voor deze beoordeling is het van belang om tijdig een bezwaarschrift in te dienen en het taxatieverslag, dat aan die waarde ten grondslag ligt, bij de gemeente op te vragen. BDO is u hierbij graag van dienst!
Let op! De bezwaartermijn van zes weken vangt aan na datum dagtekening van de beschikking.

Voor al uw vragen over de waardering van uw vastgoed, waaronder natuurlijk de WOZ taxaties, kunt u contact opnemen met de specialisten van BDO:

Amstelveen, januari 2016

BDO Belastingadviseurs
Branchegroep Vastgoed

Mr. R. van der Lee
Sjoerd Hubregtse Msc
BDO Belastingadviseurs, Amstelveen
BDO branchegroep Vastgoed
E: woz@bdo.nl
W: www.bdo.nl/vastgoed

Door Redactie | Gepubliceerd op 4 januari 2016

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email