Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Start openbare verkoop bij inschrijving van 6.765 aandelen in Homburg Eastern Europe Fund B.V.

Nova Capital B.V. heeft per 1 oktober 2012 door middel van een management buy out een deel van MaximaBuilding de  activiteiten overgenomen van Homburg Capital. Het gaat uitsluitend om het fondsbeheer voor de besloten vastgoedfondsen die in het verleden door Homburg zijn opgericht. Nova Capital beschikt sinds 20 juli 2012 over een zogeheten Wft (Wet financieel toezicht) 2:65 vergunning en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

In het kader van de hierboven beschreven overname informeren wij u over de openbare verkoop bij inschrijving van maximaal 6.765 aandelen in het kapitaal van Homburg Eastern Europe Fund B.V. (HEEF), die vandaag van start is gegaan. HEEF is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Soest en met kantooradres 7513 AM Enschede, Prinsestraat 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32126401, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

HEEF investeert in 5 ontwikkelprojecten in Litouwen en 3 ontwikkelprojecten in Letland. Voor een nadere beschrijving van deze projecten, de economische omstandigheden in Litouwen en Letland, de financiële positie van dit ontwikkelfonds, de vooruitzichten alsmede de risico’s van projectontwikkeling wordt verwezen naar de jaarrapporten en halfjaarberichten, zoals uitgegeven door het fonds.

De gestructureerde verkoop wordt juridisch begeleid door de heer mr. P.A.E. Kerckhoffs, notaris te Amsterdam verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam, in samenwerking met de heer A.P.A. Spaargaren, executerend gerechtsdeurwaarder verbonden aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. Gedurende een periode van 4 weken kan op deze aandelen een bod worden uitgebracht door middel van het verzenden van een inschrijfformulier via de speciaal geopende verkoopwebsite: www.verkoopaandelenheef.nl

Na deze eerste biedingsronde van 4 weken zullen de aandelen worden gegund aan de hoogste bieder(s) mits HEEF besluit tot gunning over te gaan, zulks afhankelijk van de hoogte van het bod / de biedingen. Indien (met inachtneming van een termijn van 2 weken tussen het einde van de eerste biedingsronde en de aanvang van de tweede biedingsronde) wordt besloten tot een tweede biedingsronde van 4 weken, zullen de aandelen gegund worden aan de hoogste bieder(s), waarbij de biedingen uit de eerste ronde van kracht blijven.

De verdere details over de gestructureerde verkoop, waaronder de voorwaarden tot deelname, zijn te vinden op de speciale verkoopwebsite. Voorts zijn de volgende documenten te downloaden via de verkoopwebsite: (i) de door de algemene vergadering van HEEF vastgestelde jaarrekeningen over 2009, 2010 en 2011, voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant; (ii) het halfjaarbericht van HEEF per 30 juni 2012; (iii) de hertaxaties van het door HEEF in eigendom gehouden vastgoed, zoals verricht door Ober-Haus Real Estate Advisors met als waardepeildatum 30 juni 2012 en 31 december 2012.

Voor de verkoop van deze aandelen geldt geen prospectusplicht. U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de informatie in onder andere het prospectus gedateerd 16 november 2007 en in het bijbehorende supplement, die beide betrekking hebben op certificaten van aandelen in het kapitaal van HEEF, inmiddels is verouderd. Voor de risico’s met betrekking tot het doen van een investering in HEEF wordt verwezen naar de risicoanalyses in de jaarrekeningen en halfjaarberichten van het fonds, alsmede het hierboven vermelde prospectus en het bijbehorende supplement.

Door Redactie | Gepubliceerd op 22 februari 2013