Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.
 
 
Meer artikelen van Arjan Endhoven

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (6)

In de bouwindustrie is het heel gebruikelijk met flexibele structuren te werken; een opdrachtgever kiest een aannemer, die werkt veelal met onderaannemers voor deelprojecten en die maken weer gebruik van zelfstandigen voor specifieke klussen en als aanvulling op eigen personeel. Daarbij zijn ook de buitenlandse klussers geen onbekend fenomeen. En natuurlijk uitzendkrachten. Voor de belastingen en sociale verzekeringen gelden daarbij wel aandachtspunten. Voor je het weet heb je te maken met keten- of inlenersaansprakelijkheden. Is de aannemer of inlener aansprakelijk voor niet betaalde belastingen/premies door de onderaannemer of uitlener. Is de zelfstandige echt zo ‘zelfstandig’ of fiscaal toch ‘werknemer’? Inschakeling van een uitzendbureau is een praktische oplossing. Maar is dat zo safe?

Registratieplicht

Controleert u altijd of het uitzendbureau dat u inschakelt als zodanig staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Door een wijziging in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) levert overtreding van de registratieplicht vanaf 1 juli 2012 voor alle betrokken partijen een aanzienlijke boete op. De registratieplicht geldt overigens niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor elke intermediair die tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid. Het is dus van belang dat u zich bewust bent van deze verandering en de op u als inlener rustende verplichtingen. Iedere opdrachtgever zal zich bij het inschakelen van derden moeten afvragen wat de nieuwe wettelijke bepalingen voor zijn concrete situatie betekenen.

Op basis van de Handelsregisterwet waren Nederlandse uitzendondernemingen/intermediairs al verplicht tot inschrijving, echter zonder de bijkomende verplichting om hun activiteit als zodanig te laten registreren in het Handelsregister. Vanaf 1 juli 2012 geldt voor hen, net als voor de buitenlandse intermediair die actief is op de Nederlandse markt, de verplichting om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en onder ‘activiteiten’ te vermelden dat zijn onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt. De wetswijziging koppelt daar nu ook een boete aan. Als gevolg hiervan kan door de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) bij overtreding zowel aan de betreffende intermediair (de uitlener), als het bedrijf dat personeel via een niet geregistreerde intermediair inhuurt (de inlener), een boete van € 12.000 per ingeschakelde arbeidskracht worden opgelegd. Indien er bij een nieuwe controle binnen vijf jaar wederom komt vast te staan dat gebruik wordt gemaakt van een niet geregistreerde intermediair, wordt de boete per arbeidskracht verdubbeld tot € 24.000. Bij een derde overtreding wordt de boete verhoogd tot € 36.000 per arbeidskracht. De maximale boete bedraagt echter € 76.000 per overtreding.

De wetswijziging maakt onderdeel uit van een geheel aan maatregelen dat wordt genomen om fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche terug te dringen. De branche kende al een systeem van certificering op vrijwillige basis via de Stichting Normering Arbeid (NEN-4400-1/2 norm), waarbij wordt gecontroleerd of de intermediair aan al zijn verplichtingen op het gebied van de inhouding van loonbelasting en premies sociale verzekeringen voldoet. De nieuwe registratieplicht moet worden gezien als een aanvulling op dit systeem van certificering. Sinds 1 januari 2010 is zowel de intermediair (de uitlener), als zijn opdrachtgever (de inlener), ook al aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon.

Wie moeten zich registreren?

De registratieplicht geldt voor ieder bedrijf, dat tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid. De registratie geldt zowel voor uitleners als voor doorleners. Daarbij is het niet van belang welke benaming wordt gekozen voor het ter beschikking stellen: ook detachering en payrolling kunnen hier onder vallen. Collegiale terbeschikkingstelling, overeenkomsten van opdracht en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de eigen onderneming vallen niet onder de hiervoor gegeven definitie van ter beschikking stellen. De registratieplicht geldt ook voor ondernemingen die buiten de uitzendbranche opereren, maar toch (incidenteel) werknemers ter beschikking stellen. Zoals al eerder gemeld moeten ook buitenlandse intermediairs die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen zich in laten schrijven. Als deze intermediairs in Nederland geen vestigingsadres hebben maar in het buitenland over een of meerdere bedrijfslocaties beschikken, dan dient het fysieke adres van één van deze locaties in de inschrijving te worden vermeld. Is er geen fysieke bedrijfslocatie, dan zal het woonadres van (één van) de ondernemer(s) als inschrijfadres dienen.

Vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid

Het ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de uitzendbranche, SNA en diverse andere partijen zoals VNO-NCW hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder inleners van uitzendkrachten gevrijwaard worden van hun inlenersaansprakelijkheid. Deze maatregel is vanaf 1 juli 2012 ingevoerd en uitgewerkt in de Leidraad Invordering 2008. Met de vrijwaring kan een inlener van uitzendkrachten niet meer aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien aan bepaalde volgende voorwaarden wordt voldaan, zoals de uitzendonderneming voldoet aan normen en is geregistreerd, er wordt een G-rekening gebruikt en aan specifieke factuurvoorwaarden moet zijn voldaan.

Naast deze voorwaarden moet de inlener de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen. Voor zover van toepassing zal de inlener ook moeten kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt. Zoals al eerder gemeld is de regeling op 1 juli 2012 in werking getreden. Vóór 1 juli 2012 geldt dat uitzendondernemingen vrijwaring kunnen krijgen tot het bedrag van de stortingen op de G-rekening. Als de periode van inlening zowel onder de oude als de nieuwe regeling valt, geldt de volgende overgangsregeling. Stortingen op de G-rekening die na 1 juli worden gedaan en die zien op inlening vóór 1 juli 2012 (en dus gerelateerd moeten worden aan termijnen verschuldigde loonheffingen en/of omzetbelasting vóór 1 juli 2012) volgen de oude regeling (vrijwaring tot het bedrag van de storting). Voor de stortingen gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op inlening van na die datum geldt het nieuwe regime.

Tot slot

Flexibiliteit in arbeidsverhoudingen is waardevol en economisch noodzakelijk. Het inschakelen van onderaannemers, zelfstandigen en zelfs uitzendkrachten is echter wel omgeven met wet- en regelgeving, waarvan men zich bewust moet zijn om ongewenste heffingen en boeten te voorkomen. Anders is het rendement op het bouwproject snel weg. Relevant is om eerst de arbeidsverhouding goed te duiden, wat gebeurd er feitelijk, hoe is dat vormgegeven in een contract? Matchen contract en werkelijkheid? Het ter beschikking stellen van personeel kent sinds kort weer wat aandachtspunten, als hierboven beschreven.

Drs. A.J. Endhoven
BDO Belastingadviseurs (Amstelveen)
Brancheadviesgroep Vastgoed

Meer columns over ‘Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt’:

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (1)
Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (2)
Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (3)
Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (4)
Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (5)
Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (7)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 25 juli 2012

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Meer artikelen van Arjan Endhoven